Jak zrozumieć angielskie czasy?

Jak zrozumieć angielskie czasy?

2 czerwca 2021 0 By Redakcja

Większość osób uczących się języka angielskiego zadaje sobie pytanie, jak rozróżnić czasy angielskie. Szczególnie dla początkujących, gramatyka języka angielskiego może wydawać się niezwykle skomplikowana. Wystarczy jednak poświęcić jej trochę czasu, aby zauważyć, że wcale tak nie jest. Przy bliższym poznaniu czasy angielskie i ich struktury okazują się całkiem proste i logiczne. Gdzie stosuje się czasy angielskie i jak się ich nauczyć?

Podstawy zrozumienia czasów języka angielskiego

Na początku nauki czasów angielskich warto zastanowić się nad różnicą między aspektem dokonanym i niedokonanym czasowników. Dzięki temu łatwiej będzie rozróżnić użycie czasów Simple i Continuous. Tryb dokonany dotyczy czynności zakończonych, kompletnych, a tryb niedokonanym używany jest do opisywania czynności, które miały lub będą miały miejsce, ale bez wskazania na ich kompletność. W języku angielskim nie ma trybu dokonanego i niedokonanego, jednak różnica trybów zostanie wyrażona za pomocą czasów Simple dla czynności dokonanych oraz Continuous dla niedokonanych.

Charakterystyka czasów Simple

Podstawowym czasem w języku angielskim jest czas teraźniejszy prosty Present Simple. Stosuje się go do opisywania sytuacji, które są stałe i niezmienne, do powiedzenia, jak często ma miejsce dana czynność oraz do mówienia o zaplanowanych wydarzeniach. Aby utworzyć ten czas dla trzeciej osoby liczby pojedynczej, wystarczy dodać końcówkę -s do czasownika. W pozostałych formach czasownik pozostaje niezmienny. Tego czasu używa się także do opowiadania o swoich zainteresowaniach oraz dzielenia się jakąś opinią, na przykład I love football. Jeśli chcesz wiedzieć jak tworzyć pytania w Present Simple, wejdź na stronę https://szybkanauka.pro/present-simple-pytania/.

Czas przeszły prosty Past Simple jest bardzo podobny do Present Simple. W tym przypadku jednak, tworząc konstrukcję, do czasownika należy dodać końcówkę -ed. Niestety w języku angielskim istnieje wiele czasowników nieregularnych, których odmianę trzeba po prostu zapamiętać. Ten czas stosuje się, aby mówić o czymś, co wydarzyło się w przeszłości lub o jakimś twierdzeniu, które przestało być zgodne z prawdą, na przykład I visited Warsaw last year. Często Past Simple łączy się także z konstrukcją used to, która oznacza, że coś miało miejsce w przeszłości, ale już jest nieaktualne.

Future Simple to z kolei czas przyszły prosty, którego konstrukcja nie jest zbyt skomplikowana. Wystarczy jedynie dodać czasownik posiłkowy will lub konstrukcje is going to między podmiotem i orzeczeniem w formie bezokolicznika. Często wyrażenia te można stosować zamiennie, jednak going to wyraża zazwyczaj wcześniej zaplanowane wydarzenia. Czasownik posiłkowy will służy natomiast do składania obietnic i podejmowania spontanicznych decyzji, na przykład I will call you later.

Coaching językowy

Czasy ciągle Continuous

W czasach ciągłych niedokonanych Continuous do czasownika dodaje się końcówkę -ing, zarówno w czasie przeszłym, jak i teraźniejszym. Słowo Continuous oznacza czynność, która trwa przez określony czas i jest niezakończona. Czas Present Continuous służy do mówienia o trwającej czynności, która odbywa się w danej chwili lub będzie miała miejsce w niedalekiej przyszłości. Poprzez dodanie wyrażeń, takich jak always lub constantly wyraża się powtarzalność danej czynności, lub stanu, na przykład I am always complaining about my brother’s behaviour.

Drugim czasem ciągłym jest czas przeszły Past Continuous. Tego czasu używa się, aby opisać czynność, która miała miejsce w przeszłości, ale nie została zakończona lub została przerwana. Można go również zastosować, aby powiedzieć, co działo się w określonym momencie w przeszłości. Przykładowo: I was already writing at 6 in the morning. Czas przyszły ciągły Future Continuous z kolei ma zbliżone zastosowanie do czasu Past Continuous. Stosowany jest do mówienia o czynnościach, które nie zostaną zakończone w przyszłości lub, aby powiedzieć o czymś, co będzie się działo w określonym czasie w przyszłości. Czasownik z końcówką -ing wystarczy umieścić za konstrukcją will be lub going to be.